ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการสมุนไพรควบคุม
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
88/23 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 021495607-8 หรือ 025917007 ต่อ 3713 
ในวันและเวลาราชการ (8.30 น. - 16.30 น.)

หากยื่นขอในส่วนภูมิภาคต่างจังหวัด โปรดติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

E-Mail : hcscdtam@gmail.com


หมายเหตุ  การศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0