ลงทะเบียนผู้ใช้งานบัญชีรายใหม่
บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล คือ บริการที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (log in) เพียงครั้งเดียวผ่านระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DTAM Digital ID) ก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้หลายๆระบบโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก ซึ่งบริการดังกล่าวจะมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้วยมาตราการที่เหมาะสม ซึ่งในข้อตกลงการให้บริการนี้ให้
"ผู้ให้บริการ" หมายความถึง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
"ผู้ใช้บริการ" หมายความถึง ผู้สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
"บริการ" หมายความถึง บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยการสมัครใช้บริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งปวง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้บริการได้ทันทีภายหลังจากสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการตามความจริง เพื่อประโยชน์แก่การใช้บริการ หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าข้อมูลส่วนตัวหรือ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลนั้นด้วยความสมัครใจหรือความประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้ให้บริการมี สิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
3. ในการใช้บริการบางกรณี ผู้ใช้บริการจะต้องทำการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ e-mail หรือหมายเลขบัตรประจำตัประชาชน 13 หลัก ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
4. ห้ามมิให้แอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยการใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งผู้ที่กระทำ การฝ่าฝืนดังกล่าว ต้องรับโทษตามที่กฏหมายกำหนด
5. ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลจากการสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้
6. ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นความลับ โดยจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า หรือกระทำการอื่นใด นอกจากการดำเนิน การทางกฏหมายหรือผู้ใช้บริการให้ความยินยอม
7. ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากปรากฏว่ามีผู้อื่นสามารถใช้งานผ่านบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
8. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการโดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับของผู้ให้บริการ ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นต้น
9. ผู้ใช้บริการจะได้รับข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้ให้บริการ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นสมควร ผู้ใช้บริการได้อ่านและยินยอมให้ผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้
ข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมให้ผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้