ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559เอกสารประกอบ
  กฎกระทรวง.pdf
เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0