ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
วีดีโอคู่มือการใช้งาน
แนะนำระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม
การตรวจสอบสถานะใบอนุญาต และการแนบเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน
การเข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลธรรมดา
การเข้าสู่ระบบสำหรับนิติบุคคล
การต่ออายุใบอนุญาต
วิธีการแก้ไขปัญหาเปิดแผนที่ไม่ได้ เบราว์เซอร์ Safari
วิธีแก้ไขปัญหาไม่สามารถเปิดแผนได้ เบราว์เซอร์ Google Chrome
+ ระบบลงทะเบียน
- ลงทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดา
- ลงทะเบียนสถานประกอบการสำหรับบุคคลธรรมดา
- ลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคล
- ลงทะเบียนสถานประกอบการสำหรับนิติบุคคล

+ ระบบยื่นคำขอใบอนุญาต
- การยื่นคำขอใบอนุญาต ให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม ภ.ท.9
- การยื่นคำขอใบอนุญาต ให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ภ.ท.10
- การยื่นคำขอใบอนุญาต ให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ภ.ท.11

+ ระบบการรายงานข้อมูล
- การยื่นแบบรายงานกรณีการยื่นคำขอใบอนุญาต ให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม ภ.ท.9
- การยื่นแบบรายงานกรณีการยื่นคำขอใบอนุญาต ให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ภ.ท.10
- การยื่นแบบรายงานกรณีการยื่นคำขอใบอนุญาต ให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ภ.ท.11

เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0