ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565เอกสารประกอบ
  ประกาศกัญชา 24 พย 65.PDF
เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0