ระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
คำถามที่พบบ่อย
1. ก่อนลงทะเบียนยื่นคำขอรับอนุญาตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา เตรียมเอกสารดังนี้

          1.1.1 ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ขออนุญาต

          1.1.2 ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต

          1.1.3 ภาพถ่ายภายในและภายนอกสถานประกอบการ

          1.1.4 ภาพถ่ายสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่ระบุวัตถุประสงค์ให้มีการดำเนินกิจการตามประเภทการขอรับอนุญาตฯ โดยแนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า/

ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 กรณีนิติบุคคล เตรียมเอกสารดังนี้

          1.2.1 ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล     

          1.2.2 ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล     

          1.2.3 ภาพถ่ายสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล (แบบพค.0401)

          1.2.4 ภาพถ่ายสำเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจให้คำรับรองตามกฎหมายไม่เกิน 6 เดือน และมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการดำเนินกิจการตามประเภทการขอรับอนุญาตฯ

          1.2.5 ภาพถ่ายภายในและภายนอกสถานประกอบการ

          1.2.6 ภาพถ่ายสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่ระบุวัตถุประสงค์ให้มีการดำเนินกิจการตามประเภทการขอรับอนุญาตฯ โดยแนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า/

ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


เวอร์ชั่นโปรแกรม 1.1.0